โครงการประชาคมตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2651-2565)

0
471

อบต.โพนสูงจัดทำโครงการประชาคมตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2651-2565)ขึ้น เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  และมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน