คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนำ สำยพันธุ์ใหม่ 2019 สำหรับการสวมหน้ำกากอนำมัย

0
1361

คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนำ สำยพันธุ์ใหม่ 2019
สำหรับการสวมหน้ำกากอนำมัย

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาารณสุข
29 มกราคม 2563

คำแนะนำสำหรับหน้ำกากอนามัยแบบทั่วไป
ควรใส่ให้พอดีกับใบหน้า หันด้านที่มีสีออก หากเป็นแบบไม่มีสี ให้สังเกตรอยพับของหน้ากากอนามัย
หากมุมของรอยพับชี้ลงด้านล่าง ด้านนั้นจะเป็นด้านนอกของหน้ากากอนามัย ให้ด้านที่มีลวดอยู่ด้านบน และ
ดึงหน้ากากอนามัยให้ครอบคลุมทั้งจมูกและปาก

คำแนะนำสำหรับหน้ำำกอนามัยแบบ N95
ให้ถือหน้ากากอนามัยไว้ในอุ้งมือ แล้วครอบหน้ากากบริเวณปากและจมูก ดึงสายรัดที่อยู่ด้านล่าง
คล้องศีรษะ แล้วดึงลงไปบริเวณใต้ใบหู จากนั้นดึงสายรัดเส้นบนคล้องให้อยู่บริเวณหลังศีรษะ บีบบริเวณเส้น
ลวดให้พอดีกับจมูก ทดสอบความพอดีของหน้ากากโดยใช้มือทั้งสองข้างทาบบริเวณหน้ากาก แล้วลองหายใจ
หากหน้ากากพอดีกับใบหน้าเวลาหายใจเข้าหน้ากากจะยุบตัว หายใจออกจะพองตัวออก

                 สำหรับหน้ากากที่ใช้แล้วเปียกจากสารคัดหลั่ง เช่น น้้ำลาย น้้ำมูก ควรเปลี่ยนหน้ากากอนามัยทันที
และไม่ควรนำกลับมาใช้ซ้ำ ก่อนทิ้งควรนำหน้ากากที่ใช้แล้วใส่ถุงปิดให้มิดชิด หรือทิ้งในถังขยะติดเชื้อ และล้าง
มือทำความสะอาดเพื่อป้องกันการตกค้างของเชื้อโรค