โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัย

0
652

วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. อบต.โพนสูง จัดทำ”โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง เพื่อให้ความรู้ คำแนะนำ การดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเอง เรื่องโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) และการทำหน้ากากอนามัย ให้กับครู ก. และประชาชนในพื้นที่   โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน ประกอบด้วย บุคคลากรในสังกัด อบต.โพนสูง ผู้นำในหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม.กลุ่มสตรี จิตอาสา และประชาชนที่สนใจ