โครงการ “โพนสูงร่วมใจ ต้านภัยทุจริต”

0
95

โครงการ “โพนสูงร่วมใจต้านภัยทุจริต 62”.pdf

อบต.โพนสูง จัดโครงการ “โพนสูงร่วมใจ ต้านภัยทุจริต” เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ช่วงที่ 1 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม อบต.โพนสูง และช่วงที่ 2 เมื่อวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน