โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

0
390

พ่นหมอกควันกำจัดยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก.

วันที่  22 พฤษภาคม 2563   องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง ออกพ่นหมอกควัน กำจัดยุงและแมลงสาป และแจกทรายอะเบท ทุกครัวเรือน ทุกหมู่บ้าน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก รวมทั้งเป็นการป้องกันและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายรวมถึงการกำจัดลูกน้ำยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกในครัวเรือน หมู่บ้าน วัด โรงเรียน อย่างต่อเนื่อง