ประชาสัมพันธ์ ประกาศ รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

0
115

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลยมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อทำการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึดอบรม“อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น”

ตำแหน่งรับสมัคร

อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน    2     อัตรา

โดยมีหน้าที่ให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ และกายภาพบำบัด ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตลอดจนแนะนำช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงที่ไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล ได้รับเงินค่าตอบแทนเพื่อเป็นค่าป่วยการชดเชยการทำงานหรือเวลาที่เสียไป ตามเอกสารแนบท้ายนี้

ดาวน์โหลด รายละเอียดเพิ่มเติม 

ประกาศ รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น.pdf