โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

0
375

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ อบต.โพนสูง จัดโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สระน้ำสาธารณะหนองตุ๊กแก

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ประชาชนตำบลโพนสูง  อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ได้มีส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

๒.เพื่อให้ประชาชนตำบลโพนสูง  อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ได้ร่วมใจและบูรณาการปลูกต้นไม้และปลูกป่าพร้อมทั้งบำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโตงอกงาม อันเป็นการสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้

๓.เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตำบลโพนสูงได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้  โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้มีการปลูกต้นไม้ในใจคน  ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมถวายความจงรักภักดีแด่พระบามสเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

๔.เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว  และฟื้นฟูพื่นที่ป่าเสื่อมโทรมตำบลโพนสูงให้มีความอุดมสมบูรณ์

๕.เพื่อช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นหมอกควัน อีกทั้งลดภาวะโลกร้อน