โครงการ ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 2559

0
1220

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง จัดโครงการอบรมธรรมมะ และส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุขึ้นในวันที่ 11 เมษายน 2559  เนื่องในวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันที่ 14 เมษายน เป็นวันครอบครัว เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูที่บุตรหลานมีต่อบุพการีหรือผู้สูงอ ายุ เป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้เห็นคุณค่ารู้จักหวงแหนและรั กษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ภายใต้แนวคิด “เดินหน้าประเทศไทย ไปกับผู้สูงอายุ” อบต.โพนสูงจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา โดยจัดกิจกรรมดังนี้
1. รับฟังธรรมเทศนา
2. อบรมให้ความรู้ส่งเสริมสุขภาพ
3. ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ
4. กิจกรรมนันทนาการสานสัมพันธ์ในชุมชน
5. พิธีรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ
598_IMG_8557 IMG_8388 IMG_8389 IMG_8394 IMG_8404 IMG_8408 IMG_8423 IMG_8427 IMG_8431 IMG_8435 IMG_8450 IMG_8451 IMG_8470 IMG_8474 IMG_8475 IMG_8485 IMG_8500 IMG_8541 IMG_8549 IMG_8571 IMG_8607