โครงการเปลี่ยนขยะเป็นเงิน ลดปริมาณขยะ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และเพื่อจัดตั้งกองทุนธนาคารขยะในชุมชน 2560

0
928

วันที่ 4 เมษายน 2560 อบต.โพนสูงจัดโครงการโครงการเปลี่ยนขยะเป็นเงิน ลดปริมาณขยะ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม  และเพื่อจัดตั้งกองทุนธนาคารขยะในชุมชน  2560 ในปัจจุบันหมู่บ้านในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง มีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นการบริโภคในครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณขยะจากครัวเรือนเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย จะเห็นได้จากขยะมูลฝอยตามหมู่บ้านทั้ง ๙ หมู่บ้าน มีอัตราเพิ่มขึ้นซึ่งขยะเหล่านั้นเป็นขยะที่ย่อยสลายได้อยาก เช่น กล่องโฟม ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก และขยะอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ซึ่งขยะเหล่านี้ก่อให้เกิดมลภาวะ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคต่าง ๆ ตลอดจนเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพของคนในชุมชน

จากเหตุปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ทำให้ปัญหาเรื่องการจัดการขยะยากที่จะควบคุมได้เว้นแต่ประชาชนในหมู่บ้านซึ่งเป็นผู้บริโภค และผู้ขายจะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้หีบห่อบรรจุภัณฑ์จากพลาสติก เป็นหีบห่อบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ เช่น  ใบตอง กระดาษ ที่สามารถย่อสลายได้ง่าย ซึ่งเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง จึงได้จัดทำโครงการเปลี่ยนขยะเป็นเงิน เพื่อลดปริมาณขยะและปัญหาสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขึ้น เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีเงินออมจากการขายขยะ มีสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชน ต่อไป
IMG_20170404_085605 IMG_20170404_093434 P4043734 P4043754 IMG_20170404_085553 P4043807 - Copy