โครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน

0
827

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 อบต.โพนสูงจัดโครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน เพื่อเป็นการการสร้างจิตสำนึก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าและแหล่งน้ำ เพิ่มพื้นที่สีเขียว

IMG_2420 IMG_2454 IMG_2426 IMG_2424 IMG_2447 IMG_2452 IMG_2457 IMG_2437 IMG_2438 IMG_2446 IMG_2427