ขั้นตอนการเข้าประเมินแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

0
662

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มี 2 ช่องทาง คือ

  • ช่องทางที่ 1 URL โดยการเข้าไปยังเว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/feri1t
  • ช่องทางที่ 2 ผ่านช่องทาง LINE โดยการกดเพิ่มเพื่อนด้วยการสแกน OR Code ด้านล่าง

itas

scan0007

scan0008