การประชาคมตำบลแบบประชารัฐ ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2564)

0
812

การประชาคมตำบลแบบประชารัฐ

วันที่ 20 เมษายน 2561 อบต.โพนสูงได้จัดโครงการประชาคมตำบลแบบประชารัฐขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของประชาชน และเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564)

IMG_1743 IMG_1746 IMG_1748 IMG_1749 IMG_1751 IMG_1755 IMG_1760