กิจกรรม โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

0
1017

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง นำโดย ท่านนายก ศิริ โสประดิษฐ  ท่านปลัดวิเชียร ประสมทรัพย์ กำนัน /ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ อบต.โพนสูง จัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก ให้เด็กได้ทำกิจกรรมและแสดงออกตามความสามารถอย่างสรา้งสรรค์ กล้าคิด กล้าแสดงออก ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญรู้จักบทบามหน้าที่ของตนเอง โดยท่านนายกได้มอบ คำขวัญว่า “เด็ก เยาวชน จิติาสา ร่วมพัฒนาชาติ” โดยมีเด็กในเขตพื้นที่ตำบลโพนสูงเข้าร่วมกิจกรรมกว่ากว่า 300 คน