ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง ตั้งอยู่เลขที่ 149 หมู่ที่ 8 ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยที่พิกัด QV 395127 ระยะทางจากอำเภอถึงเขตพื้นที่ตำบลโพนสูง ประมาณ 17 กิโลเมตร และห่างจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง ประมาณ 24 กิโลเมตร

 

4C9_Clip_10
อาณาเขตติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลวังยาว และ ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลด่านซ้าย ตำบลโป่ง ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
เนื้อที่
มีเนื้อที่ในเขตปกครองประมาณ 196.53 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 122,831 ไร่ 1 งาน

ลักษณะภูมิประเทศ
มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นภูเขาและที่ราบสูง ประมาณ 80% ส่วนที่ราบหุบเขามีประมาณ 20% มีลำน้ำไหลผ่าน คือ ลำน้ำมะนาว ลำน้ำห้วยหินโง่น ลำน้ำชะนาง ซึ่งเป็นลำห้วยที่สำคัญในการใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู ดังนี้
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือนมีนาคม – เดือนมิถุนายน
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์
แต่เนื่องจากที่ตั้งอยู่บนที่ราบสูงเขาและที่ราบหุบเขา ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ 640 เมตร ทำให้มีสภาพแห้งแล้งและร้อนจัดในฤดูร้อน แต่ในเวลากลางคืนอากาศจะเย็น และในฤดูหนาวอากาศหนาวจัดซึ่งอุณหภูมิเฉลี่ยในฤดูหนาวประมาณ 1 – 5 องศาเซลเซียส

เขตการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง มีเขตการปกครองทั้งหมด 9 หมู่บ้าน และเป็นหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน 9 หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ 1 – 9 รายละเอียด ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านโพนสูง มีจำนวน 154 ครัวเรือน และมีประชากรทั้งหมด 569 คน แยกเป็นชาย 295 คน หญิง 274 คน อยู่ห่างจากที่ทำการ อบต.โพนสูง ประมาณ 2 กม.
หมู่ที่ 2 บ้านหัวฝาย มีจำนวน 126 ครัวเรือน และมีประชากรทั้งหมด 406 คน แยกเป็นชาย 198 คน หญิง 208 คน อยู่ห่างจากที่ทำการ อบต.โพนสูง ประมาณ 5 กม.
หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทอง มีจำนวน 200 ครัวเรือน และมีประชากรทั้งหมด 684 คน แยกเป็นชาย 341คน หญิง 343 คน อยู่ห่างจากที่ทำการ อบต.โพนสูง ประมาณ 7 กม.
หมู่ที่ 4 บ้านกกโพธิ์ มีจำนวน 102 ครัวเรือน และมีประชากรทั้งหมด 380 คน แยกเป็นชาย 204 คน หญิง 176 คน อยู่ห่างจากที่ทำการ อบต.โพนสูง ประมาณ 12.5 กม.
หมู่ที่ 5 บ้านกกเหี่ยน มีจำนวน 106 ครัวเรือน และมีประชากรทั้งหมด 369 คน แยกเป็นชาย 193คน หญิง 176 คน อยู่ห่างจากที่ทำการ อบต.โพนสูง ประมาณ 10 กม.
หมู่ที่ 6 บ้านหนองอุมลัว มีจำนวน 315 ครัวเรือน และมีประชากรทั้งหมด 965 คน แยกเป็นชาย 503คน หญิง 462 คน อยู่ห่างจากที่ทำการ อบต.โพนสูง ประมาณ 3.5 กม.
หมู่ที่ 7 บ้านนาหิน มีจำนวน 236 ครัวเรือน และมีประชากรทั้งหมด 816 คน แยกเป็นชาย 427 คน หญิง 389 คน อยู่ห่างจากที่ทำการ อบต.โพนสูง ประมาณ 300 เมตร
หมู่ที่ 8 บ้านหางนา มีจำนวน 168 ครัวเรือน และมีประชากรทั้งหมด 515 คน แยกเป็นชาย 260 คน หญิง 255 คน เป็นหมู่บ้านที่ตั้งของที่ทำการ อบต.โพนสูง
หมู่ที่ 9 บ้านนาลานข้าว มีจำนวน 96 ครัวเรือน และมีประชากรทั้งหมด 347 คน แยกเป็นชาย 159 คนหญิง 188 คน อยู่ห่างจากที่ทำการ อบต.โพนสูง ประมาณ 16 กม.
ประชากร
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง มีจำนวนครัวเรือน 1,503 ครัวเรือน และมีประชากร รวมทั้งสิ้น 5,051 คน แยกเป็นชาย 2,580 คน หญิง 2,471 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 25.09 คน/ตารางกิโลเมตร
* หมายเหตุ: ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอด่านซ้าย ปี 2559 ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2559