ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบล เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2540 ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง ตั้งอยู่ เลขที่ 149 หมู่ที่ 8 บ้านหางนา ระยะทางจากอำเภอด่านซ้ายถึงที่ทำการ ประมาณ 24 กิโลเมตร และ ห่างจากจังหวัดเลย ประมาณ 77 กิโลเมตร

ประวัติความเป็นมา :

ตำบลโพนสูง เดิมราษฎรได้อพยพเข้ามาบุกเบิกป่าไม้เพื่อเพาะปลูก และได้อพยพมาหลายทางทั้งจากตำบลด่านซ้าย โคกงาม และจากอำเภอหล่มเก่า ได้เข้ามาปักหลักทำกินในพื้นที่สูง ซึ่งเป็นสภาพโนนสูง จากนั้นราษฎรได้เรียกชื่อเพี้ยนไปเป็นโพนสูง จากนั้นราษฎรได้เรียกชื่อเพี้ยนไปเป็นโพนสูง และได้ชื่อนี้เป็น “ตำบลโพนสูง” มาจนถึงปัจจุบัน เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอด่านซ้าย ประกอบด้วย ๙ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ ๑ บ้านโพนสูง หมู่ ๒ บ้านหัวฝาย หมู่ ๓ บ้านห้วยทอง หมู่ ๔ บ้านกกโพธิ์วังกำ หมู่ ๕ บ้านกกเหี่ยน หมู่ ๖ บ้านหนองอุมลัว หมู่ ๗ บ้านนาหิน หมู่ ๘ บ้านหางนา หมู่ ๙ บ้านนาลานข้าว