ข้อมูลสภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพหลักของประชากร
    ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เช่น การทำไร่ ทำสวน และทำนา ส่วนอาชีพอื่นมีน้อยดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
– อาชีพเกษตรกรรม เช่น การทำไร่ (ขิง,ข้าวโพด,ถั่วลิสง,ถั่วดำ,ถั่วแดง  เป็นต้น)  47.6 %
– อาชีพรับจ้างทั่วไป  11.3 %
– อาชีพค้าขาย    1.9 %
– รับราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ 1.7 %
– ธุรกิจส่วนตัว .1 %
– อาชีพอื่น ๆ   7.4 %

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง 
    – ปั้มน้ำมันขนาดกลาง   จำนวน  3  แห่ง(หมู่ที่ 6,8)
– ปั้มน้ำมันขนาดเล็ก   จำนวน  8  แห่ง
– โรงสีขนาดเล็ก    จำนวน  8  ; ; ; ; ;แห่ง
– แหล่งไม้ดอกไม้ประดับ   จำนวน  3 แห่ง (หมู่ที่ 1,6,8)
– โรงงานขิง  จำนวน  3 แห่ ง (หมู่ที่ 6)
– ที่พัก/โรงแรม/รีสอร์ท   จำนวน  2 แห่ง (หมู่ 7)

พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
    – ข้าว มีพื้นที่ปลูกทุกหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นข้าวเหนียว  ทั้งข้าวไร่ และข้าวนา  ปลูกไว้เพื่อบริโภคและจำหน่ายเป็นส่วนใหญ่
– ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  เป็นสินค้าส่งออกอันดับ 1 ของตำบล
– ขิง มันเทศ ถั่วนิ้วนางแดง ถั่วดำ ถั่วลิสง  พืชผักสวนครัว
– ไม้ผล  ไม้ดอก ไม้ประดับ

การปศุสัตว์
    ตำบลโพนสูงไม่มีแหล่งปศุสัตว์ที่เป็นฟาร์มขนาดใหญ่  มีการเลี้ยงสัตว์ภายในครอบครัว  เช่นโค  จะมีการเลี้ยงอยู่ในพื้นที่  บ้านหัวฝาย  หมู่ที่ 2  บ้านนาลานข้าว  หมู่ที่ 9  กระบือ จะมีการเลี้ยงอยู่ที่บ้านโพนสูง หมู่ที่ 1 บ้านหนองอุมลัว หมู่ที่ 6  บ้านหางนา หมู่ที่ 8   สุกร เป็ด ไก่  มีเลี้ยงทุกหมู่บ้านในพื้นที่