ข้อมูลสภาพทางสังคม

การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา 7 แห่ง คือ
โรงเรียนบ้านโพนสูง ตั้งอยู่ที่บริเวณ บ้านหางนา หมู่ที่ 8
โรงเรียนบ้านหัวฝาย ตั้งอยู่ที่บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 2
โรงเรียนบ้านห้วยทอง ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยทอง หมู่ที่ 3
โรงเรียนบ้านกกโพธิ์ ตั้งอยู่ที่บ้านกกโพธิ์ หมู่ที่ 4
โรงเรียนบ้านกกเหี่ยน ตั้งอยู่ที่บ้านกกเหี่ยน หมู่ที่ 5
โรงเรียนบ้านหนองอุมลัว ตั้งอยู่ที่บ้านหนองอุมลัว หมู่ที่ 6
โรงเรียนบ้านนาลานข้าว ตั้งอยู่ที่บ้านนาลานข้าว หมู่ที่ 9

โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) 1 แห่ง คือ
โรงเรียนบ้านห้วยทอง ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยทอง หมู่ที่ 3

แหล่งข้อมูลข่าวสารหมู่บ้าน ได้แก่
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน (หมู่ที่ 1 – 9)
แหล่งเรียนรู้ชุมชนตำบลโพนสูง บ้านนาลานข้าว หมู่ที่ 9

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 9 แห่ง คือ (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2557)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสูง หมู่ที่ 1
จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 17 คน ชาย 9 คน หญิง 8 คน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 2
จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 12 คน ชาย 7 คน หญิง 4 คน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทอง หมู่ที่ 3
จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 43 คน ชาย 20 คน หญิง 23 คน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกโพธิ์ หมู่ที่ 4
จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 22 คน ชาย 12 คน หญิง 10 คน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอุมลัว หมู่ที่ 6
จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 43 คน ชาย 22 คน หญิง 21 คน
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสามัคคีธรรม บ้านนาหิน หมู่ที่ 7
จำนวนนักเรีย นทั้งสิ้น 26 คน ชาย 15 คน หญิง 11 คน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหางนา หมู่ที่ 8
จำนวนนักเรีย นทั้งสิ้น 23 คน ชาย 12 คน หญิง 11 คน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาลานข้าว หมู่ที่ ๙
จำนวนนักเรีย นทั้งสิ้น 24 คน ชาย 11 คน หญิง 13 คน
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสามัคคีธรรม สาขาวัดป่าศาลาน้อย
จำนวนนักเรีย นทั้งสิ้น 5 คน ชาย 4 คน หญิง 1 คน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชั่วคราวบ้านกกเหี่ยน หมู่ที่ 5 (อยู่ระหว่างการพิจารณาเปิดศูนย์ฯ)

ศูนย์การเรียนชุมชนระดับตำบล 1 แห่ง
ตั้งอยู่ที่ บริเวณที่ทำการ อบต.โพนสูง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัดและสำนักสงฆ์ 12 แห่ง
ศาลเจ้า 2 แห่ง ( หมู่ที่ 6,7 )

สาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลบ้านหนองอุมลัว 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่บ้านหนองอุมลัว หมู่ที่ 6
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 9 แห่ง
มีการจัดตั้ง อสม. ทุกหมู่บ้าน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 1 แห่ง
จุดตรวจและบริการประชาชนประจำตำบล (ช่วงเทศกาลปีใหม่,สงกรานต์)
หน่วยกู้ชีพฉุกเฉินประจำตำบล (EMS) 1 แห่ง (ประจำ อบต.โพนสูง)