ข้อบัญญัติงบประมาณ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประมาณการรายรับ.pdf

ประมาณการรายจ่าย.pdf

รายละเอียดรายจ่าย.pdf

…………………………………………………… …………………………………

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประมาณการรายรับ.pdf

ประมาณการรายจ่าย.pdf

รายละเอียดรายจ่าย.pdf

…………………………………………………… …………………………………

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

  ประมาณการรายรับ.pdf

  ประมาณการรายจ่าย.pdf

  รายละเอียดรายจ่าย.pdf

…………………………………………………… …………………………………

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

  ประมาณการรายรับ

 – ประมาณการรายจ่าย

  รายละเอียดรายจ่าย

…………………………………………………… ………………………………………….

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ประมาณการรายรับ.pdf

– ประมาณการรายจ่าย.pdf

รายละเอียดรายจ่าย.pdf