ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

ด้วยกรมส่งเริมการปกครองท้องถิ่น  มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  มีการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อตอบสนองค วามต้องการของประชาชน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง  ได้ดำเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  จำนวน  11  กระบวนการ  ดังต่อไปนี้

ที่ กระบวนงานบริการประชาชน เดิม ปรับใหม่
 

1

2

3

ด้านจัดเก็บรายได้

จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่

จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

จัดเก็บภาษีป้าย

 

3  นาที

3 นาที

3 นาที

 

2  นาที

2  นาที

2  นาที

 

4

 

5

 

6

 

 

7

ด้านสาธารณสุข

การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

–                      ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต

การขออนุญาตจัดตั้งตลาด

–                      ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต

การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  (พื้นที่เกิน 200  ตร.ม.)

–                      ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต

การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

–                      ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต

 

10  วัน

 

10  วัน

 

10 วัน

 

 

10 วัน

 

9 วัน

 

9 วัน

 

9 วัน

 

 

9 วัน

 

8

 

 

9

10

11

งานอื่น ๆ

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

–                      ขั้นตอนตรวจสอบเอกสาร/พื้นที่ก่อสร้าง

–                      ขั้นตอนพิจารณาออกใบอนุญาต

สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค

การช่วยเหลือสาธารณภัย

รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

15  วัน

 

 

1  วัน/ราย

ทันที

แจ้งตอบภายใน 3 วัน

 

12 วัน

 

 

1  วัน/ราย

ทันที

แจ้งตอบภายใน 3  วัน