กิจการสภา

งานกิจการสภา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
       – งานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ
– รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
– งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภา อบต.
– งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภา อบต.
– งานเลือกตั้งเกี่ยวกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
– งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภาอบต.
– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการสภา
๑)  กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง อปท. พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗
๒) พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.๒๕๔๒
๓) ระเบียบ มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
๔) ระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.พ.ศ.๒๕๔๑
๕) ระเบียบ มท.ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕
๖) ระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๗
๗) ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา อปท.