ระเบียบ/กฎหมาย/พรบ.

องค์การบริหารส่วนตำบล

กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฎิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำ บล ประจำปี 2547 – 2548 โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฎิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำ บล ประจำปี 2545 – 2547 โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด

กฎกระทรวง (พ.ศ. 2539)

กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540)

กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2541)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538

ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2543)

 

ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2544)

ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2547)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่ วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2547

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่ วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตสภาตำบลหรือองค์การบริหารส่วน ตำบล เพื่อไปรวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่ วนท้องถิ่นอื่น พ.ศ. 2547  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2540

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการทำนิติกรรมของสภาตำบล พ.ศ. 2538

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้สภาตำบลยังได้รับจัดสรรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2543

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการมอบหมายให้สภาตำบลหรือองค์กรปก ครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือในการดำเนินการออกหนังสือสำคัญสำหรับ ที่หลวง พ.ศ. 2543

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินตอบแทนประธานสภาตำบล รองประธานสภาตำบล สมาชิกสภาตำบล เลขานุการสภาตำบล พ.ศ. 2538

ระเบียบการะทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของสภาตำบล ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2543

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ้างลูกจ้างของสภาตำบล พ.ศ. 2538

ด้านการบริหารงานบุคคล

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547

กฎกระทรวงการประกอบวิชาชีพควบคุม พ.ศ. 2549

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 

กฎกระทรวง (พ.ศ. 2542)

พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509

กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2542)

พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดทางวินัยของข้าราชการซึ่งไปปฏิบัติ หน้าที่ในหน่วยงานที่มิใช่ส่วนราชการ พ.ศ. 2534

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ้างลูกจ้างของหน่วยการบริหารร าชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2541

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาออกของคณะผู้บริหารท้องถิ่นห รือผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2542

หนังสือสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การรับโอน และบรรจุกลับพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการครู ข้าราชการกรุงเทพมหานคร พนักงานครูเทศบาลมาเป็น ข้าราชการพลเรือนสามัญ

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป ็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. 2538

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 30 กันยายน 2546 เรื่อง การรับโอนและบรรจุกลับพนักงานหรือข้าราชการตามกฎหมายอื่นบางประ เภทมาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ