แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง
“ตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่พัฒนาคนพัฒนาหมู่บ้าน สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น มีการพัฒนาที่ยั่งยืน”

พันธกิจการพัฒนา
-พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และการผลิตภาคการเกษตรกรรม
-เสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว สังคม และขบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน / ชุมชน
-สนับสนุน และส่งเสริมการจัดระเบียบสังคมในชุมชนให้มีความมั่นคงและคุ้มคร องความปลอดภัยทางสังคม
-พัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ
-พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
-การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการศึกษา
-พัฒนาบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูงได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1. การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หอกระจายข่าว ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
2. การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค บริโภค
3. การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนสะพานและทางระบายน้ำ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข็มแข็งของชุมชน
1. การเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้ทั่วถึง
2. การส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตในชุมชน
3. การส่งเสริมกิจกรรมด้านสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และความสงบเรียบร้อย
1. การส่งเสริมกิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. การส่งเสริมแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
1. การส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพ กลุ่มอาชีพและกลุ่มเกษตร
2. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
3. การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกาย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. การจัดการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
การศึกษา
1. การส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบทอด ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
2. การสนับสนุนการศึกษา และพัฒนาเด็ก เยาวชนในพื้นที่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีและการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร
1. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
2. การพัฒนาบุคลากรเพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ บริการประชาชนโดย
3. การปรับปรุง พัฒนาสถานที่ อุปกรณ์ที่จำเป็นและทันสมัยในสำนักงาน
4. การพัฒนาด้านอื่น ๆ