คู่มือประชาชน

01.การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

02.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

04.การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

05.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

06.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป

07.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล

08.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป

09.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล

10.การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32

11.การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

12.การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

13.การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

14.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

16.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล

17.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป

18.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล

19.การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน20.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

22.การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

23.การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม

25.การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น

26.การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

28.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

29.การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

30.การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า – ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34

31การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21

32.การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33

33.การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22

34.การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ

38.การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

39.การแจ้งขุดดิน

40.การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

41.การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

42.การแจ้งถมดิน

43.การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

44.การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

45.การรับชำระภาษีป้าย

46.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

48.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

49.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ